Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Hizmetimiz / Risk Değerlendirilmesi

Ýþyerlerinde mevcut tehlikelerin tespit edilmesi, sonuçlarýnýn belirlenmesi, bu sonuçlarýn derecelendirilerek alýnmasý gereken önlemlerin planlanmasý aþamasýnda risk deðerlendirmesi çalýþmasý yapýlmasý ve önlem planýnýn iþyeri yönetimine sunulmasý faaliyetini kapsar. Ýþ yerlerinde var olan ya da dýþarýdan gelebilecek tehlikelerin, iþçilere, iþyerine ve çevresine verebileceði zararlarýn ve bunlara karþý alýnacak önlemlerin belirlenmesi amacýyla risk büyüklüðünün tahmin edilmesi ve riskin kabul edilip edilemeyeceði konusunda karar vermeye yönelik kapsamlý bir proses olan risk analizi ve deðerlendirmesi yapýlmasý her sektör için uluslararasý bazda bir gereklilik olduðu gibi ülkemizde de bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bu çalýþmanýn yürütülmesi için   Ýþ Güvenliði Uzmaný iþyerini etüt eder, incelemelerde bulunur ve ilgili kiþiler ile görüþmeler yaparak çalýþmanýn altyapýsýný oluþturur. Çalýþmanýn ardýndan risk deðerlendirmesi hazýrlanarak sonuç raporu ile birlikte iþyeri yönetimine sunulur. Risk deðerlendirmesi uluslararasý düzeyde kabul görmüþ yöntemler ile hazýrlanýr. Hazýrlanan risk deðerlendirmesi ýþýðýnda müþteri talebi doðrultusunda iþyeri Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Planý hazýrlýðý yapýlýr.

ÇEVRE RÝSK ANALÝZÝ VE ACÝL MÜDAHALE

Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 5312 sayýlý “Deniz Çevresinin Petrol ve Diðer Zararlý Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararlarýn Tazmini Esaslarýna Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliði uyarýnca Acil Müdahale Planlarýný hazýrlanmalýdýr.

Yönetmelik kapsamýnda göre yürütülen çalýþmalar kapsamýndaki hizmetler aþaðýda belirtilmiþtir.

     Jeolojik ve Jeoteknik Etütler,

     Hidrolojik ve Hidrojeolojik etütler,

     Meteorolojik etütler,

     Batýmetrik ve oþinografik etütler,

     Risk Analizlerinin yapýlmasý,

     Deniz trafiði simülasyonunun yapýlmasý,

     Petrol kirliliði yayýlma modellemesinin yapýlmasý,

    Acil Müdahale Planýnýn hazýrlanmasý

 
 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...