Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU - 12-11-2013

11647   ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ KANUNU   

Kanun Numarasý : 6331  Kabul Tarihi : 20/6/2012  Yayýmlandýðý R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayý : 28339  Yayýmlandýðý Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 

 BÝRÝNCÝ BÖLÜM

 Amaç, Kapsam ve Tanýmlar Amaç; 

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacý; iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik Ã¾artlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

Kapsam ve istisnalar ;

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün iþlere ve iþyerlerine, bu iþyerlerinin iþverenleri ile iþveren vekillerine, çýrak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalýþanlarýna faaliyet konularýna bakýlmaksýzýn uygulanýr. (2) Ancak aþaðýda belirtilen faaliyetler ve kiþiler hakkýnda bu Kanun hükümleri uygulanmaz: a) Fabrika, bakým merkezi, dikimevi ve benzeri iþyerlerindekiler hariç Türk Silahlý Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarlýðýnýn faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. Ã§) Çalýþan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabýna mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sýrasýnda, iyileþtirme kapsamýnda yapýlan iþyurdu, eðitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. 

Tanýmlar ;

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasýnda; a) Bakanlýk: Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýný, b) Çalýþan: Kendi özel kanunlarýndaki statülerine bakýlmaksýzýn kamu veya özel iþyerlerinde istihdam edilen gerçek kiþiyi, c) Çalýþan temsilcisi: Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili çalýþmalara katýlma, çalýþmalarý izleme, tedbir alýnmasýný isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalýþanlarý temsil etmeye yetkili çalýþaný, Ã§) Destek elemaný: Asli görevinin yanýnda iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangýnla mücadele, ilk yardým ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiþ uygun donaným ve yeterli eðitime sahip kiþiyi, 11648   d) Eðitim kurumu: Ýþ güvenliði uzmaný, iþyeri hekimi ve diðer saðlýk personelinin eðitimlerini vermek üzere Bakanlýkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluþlarýný, üniversiteleri ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren Ã¾irketler tarafýndan kurulan müesseseleri, e) Genç çalýþan: Onbeþ yaþýný bitirmiþ ancak onsekiz yaþýný doldurmamýþ çalýþaný, f) Ýþ güvenliði uzmaný: Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda görev yapmak üzere Bakanlýkça yetkilendirilmiþ, iþ güvenliði uzmanlýðý belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemaný, g) Ýþ kazasý: Ýþyerinde veya iþin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüðünü ruhen ya da bedenen özre uðratan olayý, Ã°) Ýþveren: Çalýþan istihdam eden gerçek veya tüzel kiþi yahut tüzel kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlarý, h) Ýþyeri: Mal veya hizmet üretmek amacýyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalýþanýn birlikte örgütlendiði, iþverenin iþyerinde ürettiði mal veya hizmet ile nitelik yönünden baðlýlýðý bulunan ve ayný yönetim altýnda örgütlenen iþyerine baðlý yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yýkanma, muayene ve bakým, beden ve mesleki eðitim yerleri ve avlu gibi diðer eklentiler ve araçlarý da içeren organizasyonu, Ã½) Ýþyeri hekimi: Ýþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda görev yapmak üzere Bakanlýkça yetkilendirilmiþ, iþyeri hekimliði belgesine sahip hekimi, i) Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimi: Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donaným ve personele sahip olan birimi, j) Konsey: Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Konseyini, k) Kurul: Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulunu, 1) Meslek hastalýðý: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çýkan hastalýðý, m) Ortak saðlýk ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluþlarý, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren þirketler tarafýndan, iþyerlerine iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donaným ve personele sahip olan ve Bakanlýkça yetkilendirilen birimi, n) Önleme: Ýþyerinde yürütülen iþlerin bütün safhalarýnda iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili riskleri ortadan kaldýrmak veya azaltmak için planlanan ve alýnan tedbirlerin tümünü, o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayýp, yaralanma ya da baþka zararlý sonuç meydana gelme ihtimalini, Ã¶) Risk deðerlendirmesi: Ýþyerinde var olan ya da dýþarýdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüþmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaþtýrýlmasý amacýyla yapýlmasý gerekli çalýþmalarý, p) Tehlike: Ýþyerinde var olan ya da dýþarýdan gelebilecek, çalýþaný veya iþyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 11649   r) Tehlike sýnýfý: Ýþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan, yapýlan iþin özelliði, iþin her safhasýnda kullanýlan veya ortaya Ã§Ã½kan maddeler, iþ ekipmaný, üretim yöntem ve þekilleri, çalýþma ortam ve þartlarý ile ilgili diðer hususlar dikkate alýnarak iþyeri için belirlenen tehlike grubunu, s) Teknik eleman: Teknik öðretmen, fizikçi ve kimyager unvanýna sahip olanlar ile üniversitelerin iþ saðlýðý ve güvenliði programý mezunlarýný, Ã¾) Ýþyeri hemþiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayýlý Hemþirelik Kanununa göre hemþirelik mesleðini icra etmeye yetkili, iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda görev yapmak üzere Bakanlýkça yetkilendirilmiþ iþyeri hemþireliði belgesine sahip hemþire/saðlýk memurunu, ifade eder. (2) Ýþveren adýna hareket eden, iþin ve iþyerinin yönetiminde görev alan iþveren vekilleri, bu Kanunun uygulanmasý bakýmýndan iþveren sayýlýr. 

ÝKÝNCÝ BÖLÜM 

Ýþveren ile Çalýþanlarýn Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ÃÃ¾verenin genel yükümlülüðü ;

MADDE 4 – (1) Ýþveren, çalýþanlarýn iþle ilgili saðlýk ve güvenliðini saðlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eðitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alýnmasý, organizasyonun yapýlmasý, gerekli araç ve gereçlerin saðlanmasý, saðlýk ve güvenlik tedbirlerinin deðiþen þartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileþtirilmesi için çalýþmalar yapar. b) Ýþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirlerine uyulup uyulmadýðýný izler, denetler ve uygunsuzluklarýn giderilmesini saðlar. c) Risk deðerlendirmesi yapar veya yaptýrýr. Ã§) Çalýþana görev verirken, çalýþanýn saðlýk ve güvenlik yönünden iþe uygunluðunu göz önüne alýr. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dýþýndaki çalýþanlarýn hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alýr. (2) Ýþyeri dýþýndaki uzman kiþi ve kuruluþlardan hizmet alýnmasý, iþverenin sorumluluklarýný ortadan kaldýrmaz. (3) Çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði alanýndaki yükümlülükleri, iþverenin sorumluluklarýný etkilemez. (4) Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirlerinin maliyetini çalýþanlara yansýtamaz. 

Risklerden korunma ilkeleri ;

MADDE 5 – (1) Ýþverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aþaðýdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçýnmak. b) Kaçýnýlmasý mümkün olmayan riskleri analiz etmek. c) Risklerle kaynaðýnda mücadele etmek. 11650   Ã§) Ýþin kiþilere uygun hale getirilmesi için iþyerlerinin tasarýmý ile iþ ekipmaný, çalýþma þekli ve üretim metotlarýnýn seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalýþma ve üretim temposunun saðlýk ve güvenliðe olumsuz etkilerini önlemek, Ã¶nlenemiyor ise en aza indirmek. d) Teknik geliþmelere uyum saðlamak. e) Tehlikeli olaný, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla deðiþtirmek. f) Teknoloji, iþ organizasyonu, çalýþma þartlarý, sosyal iliþkiler ve çalýþma ortamý ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlý ve genel bir önleme politikasý geliþtirmek. g) Toplu korunma tedbirlerine, kiþisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. Ã°) Çalýþanlara uygun talimatlar vermek. 

Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmetleri ;

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasýna yönelik çalýþmalarý da kapsayacak, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin sunulmasý için iþveren; a) Çalýþanlarý arasýndan iþ güvenliði uzmaný, iþyeri hekimi ve diðer saðlýk personeli görevlendirir. Çalýþanlarý arasýnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamasý hâlinde, bu hizmetin tamamýný veya bir kýsmýný ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmasý hâlinde, tehlike sýnýfý ve çalýþan sayýsý dikkate alýnarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. b) Görevlendirdikleri kiþi veya hizmet aldýðý kurum ve kuruluþlarýn görevlerini yerine getirmeleri amacýyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarýný karþýlar. c) Ýþyerinde saðlýk ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasýnda iþ birliði ve koordinasyonu saðlar. Ã§) Görevlendirdikleri kiþi veya hizmet aldýðý kurum ve kuruluþlar tarafýndan iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazýlý olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. d) Çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðini etkilediði bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkýnda; görevlendirdikleri kiþi veya hizmet aldýðý kurum ve kuruluþlarý, baþka iþyerlerinden çalýþmak üzere kendi iþyerine gelen Ã§alýþanlarý ve bunlarýn iþverenlerini bilgilendirir. (2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu kapsamýndaki kamu kurum ve kuruluþlarý; iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini, Saðlýk Bakanlýðýna ait döner sermayeli kuruluþlardan doðrudan alabileceði gibi 4734 sayýlý Kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir. (3) Tam süreli iþyeri hekimi görevlendirilen iþyerlerinde, diðer saðlýk personeli görevlendirilmesi zorunlu deðildir.

 ÃÃ¾ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin desteklenmesi ;

MADDE 7 – (1) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlýkça aþaðýdaki þartlarla destek saðlanabilir: a) Kamu kurum ve kuruluþlarý hariç ondan az çalýþaný bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalýþaný bulunanlardan az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinin de faydalanmasýna karar verebilir. b) Giderler, iþ kazasý ve meslek hastalýðý bakýmýndan kýsa vadeli sigorta kollarý için toplanan primlerden kaynak aktarýlmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan finanse edilir. 11651   c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayýtlarý esas alýnýr. Ã§) Bu Kanun ve diðer mevzuat gereðince yapýlan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiði kiþilerin sigortalýlýk bildiriminde bulunmadýðý tespit edilen iþverenlerden, tespit tarihine kadar yapýlan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki iþverenler, saðlanan destekten üç yýl süreyle faydalanamaz. d) Uygulamaya iliþkin olarak ortaya çýkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayý yönlendirmeye ve doðabilecek sorunlarý çözmeye Bakanlýk yetkilidir. (2) Aþaðýdaki konular ile bunlara iliþkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak Bakanlýkça Ã§Ã½karýlan yönetmelikle belirlenir: a) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin yerine getirilmesi için saðlanacak desteðin uygulanmasý. b) Destek saðlanacak ondan az çalýþaný bulunan iþyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan ödenecek iþ saðlýðý ve güvenliði hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kýsmý ve ödenme þekli. c) Destekten faydalanabilecek iþyerlerinin taþýmasý gereken þartlar. Ã§) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti verecek kuruluþlarýn özellikleri. (3) Etkinlik ve sürekliliðin saðlanmasý amacýyla; Bakanlýk tarafýndan Saðlýk Bakanlýðý, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý ve ilgili meslek kuruluþlarýyla iþ birliði yapýlabilir. 

Ýþyeri hekimleri ve iþ güvenliði uzmanlarý ;

MADDE 8 – (1) Ýþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmanlarýnýn hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kýsýtlanamaz. Bu kiþiler, görevlerini mesleðin gerektirdiði etik ilkeler ve mesleki baðýmsýzlýk içerisinde yürütür. (2) Ýþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmanlarý; görevlendirildikleri iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðiyle ilgili alýnmasý gereken tedbirleri iþverene yazýlý olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin iþveren tarafýndan yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlýðýn yetkili birimine bildirir. (3) Hizmet sunan kuruluþlar ile iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmanlarý, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayý, hizmet sunduklarý iþverene karþý sorumludur. (4) Çalýþanýn ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak þekilde vücut bütünlüðünün bozulmasýna neden olan iþ kazasý veya meslek hastalýðýnýn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iþyeri hekimi veya iþ güvenliði uzmanýnýn yetki belgesi askýya alýnýr. (5) Ýþ güvenliði uzmanlarýnýn görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde (A) sýnýfý, tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde en az (B) sýnýfý, az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde ise en az (C) sýnýfý iþ güvenliði uzmanlýðý belgesine sahip olmalarý þartý aranýr. Bakanlýk, iþ güvenliði uzmanlarýnýn ve iþyeri hekimlerinin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir. 11652   (6) Belirlenen çalýþma süresi nedeniyle iþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmanýnýn tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; iþveren, iþyeri saðlýk ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalýþanlarýn tabi olduðu kanun hükümleri saklý kalmak kaydýyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununa göre belirlenen haftalýk çalýþma süresi dikkate alýnýr. (7) Kamu kurum ve kuruluþlarýnda ilgili mevzuata göre çalýþtýrýlan iþyeri hekimi veya iþ güvenliði uzmaný olma niteliðini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmalarý þartýyla asli görevlerinin yanýnda, belirlenen çalýþma süresine riayet ederek çalýþmakta olduklarý kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayý ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda görevlendirilebilir. Bu þekilde görevlendirilecek personele, görev yaptýðý her saat için (200) gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý tutarýnda ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafýndan yapýlýr. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapýlmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye iliþkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine baðlý kalmak kaydýyla, aylýk toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alýnmaz. (8) Kamu saðlýk hizmetlerinde tam süreli çalýþmaya iliþkin mevzuat hükümleri saklý kalmak kaydýyla, iþyeri hekimlerinin ve diðer saðlýk personelinin iþyeri saðlýk ve güvenlik birimi ile ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen iþyerlerinde çalýþanlarla sýnýrlý olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diðer kanunlarýn kýsýtlayýcý hükümleri uygulanmaz. 

Tehlike sýnýfýnýn belirlenmesi;

 MADDE 9 – (1) Ýþyeri tehlike sýnýflarý; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kýsa vadeli sigorta kollarý prim tarifesi de dikkate alýnarak, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürünün Baþkanlýðýnda ilgili taraflarca oluþturulan komisyonun görüþleri doðrultusunda, Bakanlýkça Ã§Ã½karýlacak teblið ile tespit edilir. (2) Ýþyeri tehlike sýnýflarýnýn tespitinde, o iþyerinde yapýlan asýl iþ dikkate alýnýr. 

Risk deðerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araþtýrma ;

MADDE 10 – (1) Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði yönünden risk deðerlendirmesi yapmak veya yaptýrmakla yükümlüdür. Risk deðerlendirmesi yapýlýrken aþaðýdaki hususlar dikkate alýnýr: a) Belirli risklerden etkilenecek çalýþanlarýn durumu. b) Kullanýlacak iþ ekipmaný ile kimyasal madde ve müstahzarlarýn seçimi. c) Ýþyerinin tertip ve düzeni. Ã§) Genç, yaþlý, engelli, gebe veya emziren çalýþanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadýn çalýþanlarýn durumu. (2) Ýþveren, yapýlacak risk deðerlendirmesi sonucu alýnacak iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirleri ile kullanýlmasý gereken koruyucu donaným veya ekipmaný belirler. (3) Ýþyerinde uygulanacak iþ saðlýðý ve güvenliði tedbirleri, çalýþma þekilleri ve üretim yöntemleri; çalýþanlarýn saðlýk ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve iþyerinin idari yapýlanmasýnýn her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalýdýr. (4) Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði yönünden çalýþma ortamýna ve çalýþanlarýn bu ortamda maruz kaldýðý risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araþtýrmalarýn yapýlmasýný saðlar. 

 Acil durum planlarý, yangýnla mücadele ve ilk yardým;

 MADDE 11 – (1) Ýþveren; a) Çalýþma ortamý, kullanýlan maddeler, iþ ekipmaný ile çevre þartlarýný dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumlarý önceden deðerlendirerek, çalýþanlarý ve çalýþma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumlarý belirler ve bunlarýn olumsuz etkilerini önleyici ve sýnýrlandýrýcý tedbirleri alýr. b) Acil durumlarýn olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve deðerlendirmeleri yapar, acil durum planlarýný hazýrlar. c) Acil durumlarla mücadele için iþyerinin büyüklüðü ve taþýdýðý özel tehlikeler, yapýlan iþin niteliði, çalýþan sayýsý ile iþyerinde bulunan diðer kiþileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangýnla mücadele, ilk yardým ve benzeri konularda uygun donanýma sahip ve bu konularda eðitimli yeterli sayýda kiþiyi görevlendirir, araç ve gereçleri saðlayarak eðitim ve tatbikatlarý yaptýrýr ve ekiplerin her zaman hazýr bulunmalarýný saðlar. Ã§) Özellikle ilk yardým, acil týbbi müdahale, kurtarma ve yangýnla mücadele konularýnda, iþyeri dýþýndaki kuruluþlarla irtibatý saðlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 

Tahliye ;

MADDE 12 – (1) Ciddi, yakýn ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda iþveren; a) Çalýþanlarýn iþi býrakarak derhal çalýþma yerlerinden ayrýlýp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalýþanlara gerekli talimatlarý verir. b) Durumun devam etmesi hâlinde, zorunluluk olmadýkça, gerekli donanýma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dýþýndaki çalýþanlardan iþlerine devam etmelerini isteyemez. (2) Ýþveren, çalýþanlarýn kendileri veya diðer kiþilerin güvenliði için ciddi ve yakýn bir tehlike ile karþýlaþtýklarý ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçlarýn önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanýmlarý çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân saðlar. Böyle bir durumda çalýþanlar, ihmal veya dikkatsiz davranýþlarý olmadýkça yaptýklarý müdahaleden dolayý sorumlu tutulamaz. 

Çalýþmaktan kaçýnma hakký;

 MADDE 13 – (1) Ciddi ve yakýn tehlike ile karþý karþýya kalan çalýþanlar kurula, kurulun bulunmadýðý iþyerlerinde ise iþverene baþvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, iþveren ise derhâl kararýný verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalýþana ve çalýþan temsilcisine yazýlý olarak bildirilir. (2) Kurul veya iþverenin çalýþanýn talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalýþan, gerekli tedbirler alýnýncaya kadar Ã§alýþmaktan kaçýnabilir. Çalýþanlarýn çalýþmaktan kaçýndýðý dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iþ sözleþmesinden doðan diðer haklarý saklýdýr. (3) Çalýþanlar ciddi ve yakýn tehlikenin önlenemez olduðu durumlarda birinci fýkradaki usule uymak zorunda olmaksýzýn iþyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalýþanlarýn bu hareketlerinden dolayý haklarý kýsýtlanamaz. 11654   (4) Ýþ sözleþmesiyle çalýþanlar, talep etmelerine raðmen gerekli tedbirlerin alýnmadýðý durumlarda, tabi olduklarý kanun hükümlerine göre iþ sözleþmelerini feshedebilir. Toplu sözleþme veya toplu iþ sözleþmesi ile çalýþan kamu personeli, bu maddeye göre çalýþmadýðý dönemde fiilen çalýþmýþ sayýlýr. (5) Bu Kanunun 25 inci maddesine göre iþyerinde iþin durdurulmasý hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz. 

Ýþ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn kayýt ve bildirimi ;

MADDE 14 – (1) Ýþveren; a) Bütün iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn kaydýný tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporlarý düzenler. b) Ýþyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadýðý halde iþyeri ya da iþ ekipmanýnýn zarara uðramasýna yol açan veya çalýþan, iþyeri ya da iþ ekipmanýný zarara uðratma potansiyeli olan olaylarý inceleyerek bunlar ile ilgili raporlarý düzenler. (2) Ýþveren, aþaðýdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) Ýþ kazalarýný kazadan sonraki üç iþ günü içinde. b) Saðlýk hizmeti sunucularý veya iþyeri hekimi tarafýndan kendisine bildirilen meslek hastalýklarýný, öðrendiði tarihten itibaren üç iþ günü içinde. (3) Ýþyeri hekimi veya saðlýk hizmeti sunucularý; meslek hastalýðý ön tanýsý koyduklarý vakalarý, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýna sevk eder. (4) Saðlýk hizmeti sunucularý kendilerine intikal eden iþ kazalarýný, yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularý ise meslek hastalýðý tanýsý koyduklarý vakalarý en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar, Saðlýk Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak Bakanlýkça belirlenir. 

Saðlýk gözetimi ;

MADDE 15 – (1) Ýþveren; a) Çalýþanlarýn iþyerinde maruz kalacaklarý saðlýk ve güvenlik risklerini dikkate alarak saðlýk gözetimine tabi tutulmalarýný saðlar. b) Aþaðýdaki hallerde çalýþanlarýn saðlýk muayenelerinin yapýlmasýný saðlamak zorundadýr: 1) Ýþe giriþlerinde. 2) Ýþ deðiþikliðinde. 3) Ýþ kazasý, meslek hastalýðý veya saðlýk nedeniyle tekrarlanan iþten uzaklaþmalarýndan sonra iþe dönüþlerinde talep etmeleri hâlinde. 4) Ýþin devamý süresince, çalýþanýn ve iþin niteliði ile iþyerinin tehlike sýnýfýna göre Bakanlýkça belirlenen düzenli aralýklarla. 11655   (2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde çalýþacaklar, yapacaklarý iþe uygun olduklarýný belirten saðlýk raporu olmadan iþe baþlatýlamaz. (3) Bu Kanun kapsamýnda alýnmasý gereken saðlýk raporlarý, iþyeri saðlýk ve güvenlik biriminde veya hizmet alýnan ortak saðlýk ve güvenlik biriminde görevli olan iþyeri hekiminden alýnýr. Raporlara itirazlar Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen hakem hastanelere yapýlýr, verilen kararlar kesindir. (4) Saðlýk gözetiminden doðan maliyet ve bu gözetimden kaynaklý her türlü ek maliyet iþverence karþýlanýr, çalýþana yansýtýlamaz. (5) Saðlýk muayenesi yaptýrýlan çalýþanýn özel hayatý ve itibarýnýn korunmasý açýsýndan saðlýk bilgileri gizli tutulur. 

Çalýþanlarýn bilgilendirilmesi ;

MADDE 16 – (1) Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve sürdürülebilmesi amacýyla iþveren, çalýþanlarý ve Ã§alýþan temsilcilerini iþyerinin özelliklerini de dikkate alarak aþaðýdaki konularda bilgilendirir: a) Ýþyerinde karþýlaþýlabilecek saðlýk ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar. c) Ýlk yardým, olaðan dýþý durumlar, afetler ve yangýnla mücadele ve tahliye iþleri konusunda görevlendirilen kiþiler. (2) Ýþveren; a) 12 nci maddede belirtilen ciddi ve yakýn tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalýþanlarý, tehlikeler ile bunlardan doðan risklere karþý alýnmýþ ve alýnacak tedbirler hakkýnda derhal bilgilendirir. b) Baþka iþyerlerinden çalýþmak üzere kendi iþyerine gelen çalýþanlarýn birinci fýkrada belirtilen bilgileri almalarýný saðlamak üzere, söz konusu çalýþanlarýn iþverenlerine gerekli bilgileri verir. c) Risk deðerlendirmesi, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayýtlar, raporlar ve teftiþten elde edilen bilgilere, destek elemanlarý ile çalýþan temsilcilerinin ulaþmasýný saðlar. 

Çalýþanlarýn eðitimi ;

MADDE 17 – (1) Ýþveren, çalýþanlarýn iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerini almasýný saðlar. Bu eðitim özellikle; iþe baþlamadan önce, çalýþma yeri veya iþ deðiþikliðinde, iþ ekipmanýnýn deðiþmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanmasý hâlinde verilir. Eðitimler, deðiþen ve ortaya çýkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiðinde ve düzenli aralýklarla tekrarlanýr. (2) Çalýþan temsilcileri özel olarak eðitilir. (3) Mesleki eðitim alma zorunluluðu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþlerde, yapacaðý iþle ilgili mesleki eðitim aldýðýný belgeleyemeyenler çalýþtýrýlamaz. (4) Ýþ kazasý geçiren veya meslek hastalýðýna yakalanan çalýþana iþe baþlamadan önce, söz konusu kazanýn veya meslek hastalýðýnýn sebepleri, korunma yollarý ve güvenli çalýþma yöntemleri ile ilgili ilave eðitim verilir. Ayrýca, herhangi bir sebeple altý aydan fazla süreyle iþten uzak kalanlara, tekrar iþe baþlatýlmadan önce bilgi yenileme eðitimi verilir. 11656   (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde; yapýlacak iþlerde karþýlaþýlacak saðlýk ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatlarý içeren eðitimin alýndýðýna dair belge olmaksýzýn, baþka iþyerlerinden çalýþmak üzere gelen Ã§alýþanlar iþe baþlatýlamaz. (6) Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði risklerine karþý çalýþana gerekli eðitimin verilmesini saðlar. (7) Bu madde kapsamýnda verilecek eðitimin maliyeti çalýþanlara yansýtýlamaz. Eðitimlerde geçen süre çalýþma süresinden sayýlýr. Eðitim sürelerinin haftalýk çalýþma süresinin üzerinde olmasý hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalýþma veya fazla çalýþma olarak deðerlendirilir. 

Çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý ;

MADDE 18 – (1) Ýþveren, görüþ alma ve katýlýmýn saðlanmasý konusunda, çalýþanlara veya iki ve daha fazla çalýþan temsilcisinin bulunduðu iþyerlerinde varsa iþyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalýþan temsilcilerine aþaðýdaki imkânlarý saðlar: a) Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili konularda görüþlerinin alýnmasý, teklif getirme hakkýnýn tanýnmasý ve bu konulardaki görüþmelerde yer alma ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý. b) Yeni teknolojilerin uygulanmasý, seçilecek iþ ekipmaný, çalýþma ortamý ve þartlarýnýn çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliðine etkisi konularýnda görüþlerinin alýnmasý. (2) Ýþveren, destek elemanlarý ile çalýþan temsilcilerinin aþaðýdaki konularda önceden görüþlerinin alýnmasýný saðlar: a) Ýþyerinden görevlendirilecek veya iþyeri dýþýndan hizmet alýnacak iþyeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný ve diðer personel ile ilk yardým, yangýnla mücadele ve tahliye iþleri için kiþilerin görevlendirilmesi. b) Risk deðerlendirmesi yapýlarak, alýnmasý gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanýlmasý gereken koruyucu donaným ve ekipmanýn belirlenmesi. c) Saðlýk ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi. Ã§) Çalýþanlarýn bilgilendirilmesi. d) Çalýþanlara verilecek eðitimin planlanmasý. (3) Çalýþanlarýn veya çalýþan temsilcilerinin, iþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði için alýnan önlemlerin yetersiz olduðu durumlarda veya teftiþ sýrasýnda, yetkili makama baþvurmalarýndan dolayý haklarý kýsýtlanamaz. 

Çalýþanlarýn yükümlülükleri ;

MADDE 19 – (1) Çalýþanlar, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili aldýklarý eðitim ve iþverenin bu konudaki talimatlarý doðrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptýklarý iþten etkilenen diðer çalýþanlarýn saðlýk ve güvenliklerini tehlikeye düþürmemekle yükümlüdür. (2) Çalýþanlarýn, iþveren tarafýndan verilen eðitim ve talimatlar doðrultusunda yükümlülükleri þunlardýr: a) Ýþyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taþýma ekipmaný ve diðer üretim araçlarýný kurallara uygun Ã¾ekilde kullanmak, bunlarýn güvenlik donanýmlarýný doðru olarak kullanmak, keyfi olarak çýkarmamak ve deðiþtirmemek. 11657   b) Kendilerine saðlanan kiþisel koruyucu donanýmý doðru kullanmak ve korumak. c) Ýþyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda saðlýk ve güvenlik yönünden ciddi ve yakýn bir tehlike ile karþýlaþtýklarýnda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, iþverene veya çalýþan temsilcisine derhal haber vermek. Ã§) Teftiþe yetkili makam tarafýndan iþyerinde tespit edilen noksanlýk ve mevzuata aykýrýlýklarýn giderilmesi konusunda, iþveren ve çalýþan temsilcisi ile iþ birliði yapmak. d) Kendi görev alanýnda, iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý için iþveren ve çalýþan temsilcisi ile iþ birliði yapmak.

 Ã‡alýþan temsilcisi;

 MADDE 20 – (1) Ýþveren; iþyerinin deðiþik bölümlerindeki riskler ve çalýþan sayýlarýný göz önünde bulundurarak dengeli daðýlýma özen göstermek kaydýyla, çalýþanlar arasýnda yapýlacak seçim veya seçimle belirlenemediði durumda atama yoluyla, aþaðýda belirtilen sayýlarda çalýþan temsilcisini görevlendirir: a) Ýki ile elli arasýnda çalýþaný bulunan iþyerlerinde bir. b) Ellibir ile yüz arasýnda çalýþaný bulunan iþyerlerinde iki. c) Yüzbir ile beþyüz arasýnda çalýþaný bulunan iþyerlerinde üç. Ã§) Beþyüzbir ile bin arasýnda çalýþaný bulunan iþyerlerinde dört. d) Binbir ile ikibin arasýnda çalýþaný bulunan iþyerlerinde beþ. e) Ýkibinbir ve üzeri çalýþaný bulunan iþyerlerinde altý. (2) Birden fazla çalýþan temsilcisinin bulunmasý durumunda baþ temsilci, çalýþan temsilcileri arasýnda yapýlacak seçimle belirlenir. (3) Çalýþan temsilcileri, tehlike kaynaðýnýn yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltýlmasý için, iþverene Ã¶neride bulunma ve iþverenden gerekli tedbirlerin alýnmasýný isteme hakkýna sahiptir. (4) Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalýþan temsilcileri ve destek elemanlarýnýn haklarý kýsýtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için iþveren tarafýndan gerekli imkânlar saðlanýr. (5) Ýþyerinde yetkili sendika bulunmasý hâlinde, iþyeri sendika temsilcileri çalýþan temsilcisi olarak da görev yapar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Konsey, Kurul ve Koordinasyon Ulusal Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Konseyi ;

MADDE 21 – (1) Ülke genelinde iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuþtur. (2) Konsey, Bakanlýk Müsteþarýnýn baþkanlýðýnda aþaðýda belirtilen üyelerden oluþur: a) Bakanlýk Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürü, Çalýþma Genel Müdürü, Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkaný ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýndan bir genel müdür. b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Þehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk, Kalkýnma, Millî Eðitim ile Saðlýk bakanlýklarýndan ilgili birer genel müdür. 11658   c) Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýndan bir yürütme kurulu üyesi, Devlet Personel Baþkanlýðýndan bir baþkan yardýmcýsý. Ã§) Ýþveren, iþçi ve kamu görevlileri sendikalarý üst kuruluþlarýnýn en fazla üyeye sahip ilk üçünden, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinden, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonundan, Türk Tabipleri Birliðinden, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðinden ve Türkiye Ziraat Odalarý Birliðinden konuyla ilgili veya görevli birer yönetim kurulu üyesi. d) Ýhtiyaç duyulmasý hâlinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürünün teklifi ve Konseyin kararý ile belirlenen, iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda faaliyet gösteren kurum veya kuruluþlardan en fazla iki temsilci. (3) Ýkinci fýkranýn (d) bendi kapsamýnda belirlenen Konsey üyeleri, iki yýl için seçilir ve üst üste iki olaðan toplantýya katýlmaz ise ilgili kurum veya kuruluþun üyeliði sona erer. (4) Konseyin sekretaryasý, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðünce yürütülür. (5) Konsey, toplantýya katýlanlarýn salt çoðunluðu ile karar verir. Oylarýn eþitliði hâlinde baþkanýn oyu kararý belirler. Ã‡ekimser oy kullanýlamaz. (6) Konsey yýlda iki defa olaðan toplanýr. Baþkanýn veya üyelerin üçte birinin teklifi ile olaðanüstü olarak da toplanabilir. (7) Konseyin çalýþma usul ve esaslarý Bakanlýk tarafýndan belirlenir. 

Ýþ saðlýðý ve güvenliði kurulu ;

MADDE 22 – (1) Elli ve daha fazla çalýþanýn bulunduðu ve altý aydan fazla süren sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde iþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili çalýþmalarda bulunmak üzere kurul oluþturur. Ýþveren, iþ saðlýðý ve güvenliði mevzuatýna uygun kurul kararlarýný uygular. (2) Altý aydan fazla süren asýl iþveren-alt iþveren iliþkisinin bulunduðu hallerde; a) Asýl iþveren ve alt iþveren tarafýndan ayrý ayrý kurul oluþturulmuþ ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararlarýn uygulanmasý konusunda iþ birliði ve koordinasyon asýl iþverence saðlanýr. b) Asýl iþveren tarafýndan kurul oluþturulmuþ ise, kurul oluþturmasý gerekmeyen alt iþveren, koordinasyonu saðlamak Ã¼zere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c) Ýþyerinde kurul oluþturmasý gerekmeyen asýl iþveren, alt iþverenin oluþturduðu kurula iþ birliði ve koordinasyonu saðlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. Ã§) Kurul oluþturmasý gerekmeyen asýl iþveren ve alt iþverenin toplam çalýþan sayýsý elliden fazla ise, koordinasyonu asýl iþverence yapýlmak kaydýyla, asýl iþveren ve alt iþveren tarafýndan birlikte bir kurul oluþturulur. (3) Ayný çalýþma alanýnda birden fazla iþverenin bulunmasý ve bu iþverenlerce birden fazla kurulun oluþturulmasý hâlinde iþverenler, birbirlerinin çalýþmalarýný etkileyebilecek kurul kararlarý hakkýnda diðer iþverenleri bilgilendirir. 

Ýþ saðlýðý ve güvenliðinin koordinasyonu;

 MADDE 23 – (1) Ayný çalýþma alanýný birden fazla iþverenin paylaþmasý durumunda iþverenler; iþ hijyeni ile iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinin uygulanmasýnda iþ birliði yapar, yapýlan iþin yapýsý göz önüne alýnarak mesleki risklerin Ã¶nlenmesi ve bu risklerden korunulmasý çalýþmalarýný koordinasyon içinde yapar, birbirlerini ve çalýþan temsilcilerini bu riskler konusunda bilgilendirir. 11659   (2) Birden fazla iþyerinin bulunduðu iþ merkezleri, iþ hanlarý, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iþ saðlýðý ve güvenliði konusundaki koordinasyon yönetim tarafýndan saðlanýr. Yönetim, iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði yönünden diðer iþyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalarý için iþverenleri uyarýr. Bu uyarýlara uymayan iþverenleri Bakanlýða bildirir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Teftiþ ve Ýdari Yaptýrýmlar Teftiþ, inceleme, araþtýrma, müfettiþin yetki, yükümlülük ve sorumluluðu ;

MADDE 24 – (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasýnýn izlenmesi ve teftiþi, iþ saðlýðý ve güvenliði yönünden teftiþ yapmaya yetkili Bakanlýk iþ müfettiþlerince yapýlýr. Bu Kanun kapsamýnda yapýlacak teftiþ ve incelemelerde, 4857 sayýlý Kanunun 92, 93, 96, 97 ve 107 nci maddeleri uygulanýr. (2) Bakanlýk, iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði konularýnda ölçüm, inceleme ve araþtýrma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eðitim kurumlarý ile ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduðu kadar iþi aksatmamak, iþverenin ve iþyerinin meslek sýrlarý ile gördükleri ve Ã¶Ã°rendikleri hususlarý tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve esaslarý Bakanlýkça düzenlenir. (3) Askeri iþyerleriyle yurt güvenliði için gerekli maddeler üretilen iþyerlerinin denetim ve teftiþi konusu ve sonuçlarýna ait iþlemler, Millî Savunma Bakanlýðý ve Bakanlýkça birlikte hazýrlanacak yönetmeliðe göre yürütülür. 

Ýþin durdurulmasý ;

MADDE 25 – (1) Ýþyerindeki bina ve eklentilerde, çalýþma yöntem ve þekillerinde veya iþ ekipmanlarýnda çalýþanlar için hayati tehlike oluþturan bir husus tespit edildiðinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliði ve bu tehlikeden doðabilecek riskin etkileyebileceði alan ile çalýþanlar dikkate alýnarak, iþyerinin bir bölümünde veya tamamýnda iþ durdurulur. Ayrýca çok tehlikeli sýnýfta yer alan maden, metal ve yapý iþleri ile tehlikeli kimyasallarla çalýþýlan iþlerin yapýldýðý veya büyük endüstriyel kazalarýn olabileceði iþyerlerinde, risk deðerlendirmesi yapýlmamýþ olmasý durumunda iþ durdurulur. (2) Ýþ saðlýðý ve güvenliði bakýmýndan teftiþe yetkili üç iþ müfettiþinden oluþan heyet, iþ saðlýðý ve güvenliði bakýmýndan teftiþe yetkili iþ müfettiþinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde iþin durdurulmasýna karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iþ müfettiþi, heyet tarafýndan karar alýnýncaya kadar geçerli olmak kaydýyla iþi durdurur. (3) Ýþin durdurulmasý kararý, ilgili mülki idare amirine ve iþyeri dosyasýnýn bulunduðu Çalýþma ve Ýþ Kurumu il müdürlüðüne bir gün içinde gönderilir. Ýþin durdurulmasý kararý, mülki idare amiri tarafýndan yirmidört saat içinde yerine getirilir. Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen iþin durdurulmasý kararý, mülki idare amiri tarafýndan ayný gün yerine getirilir. 11660   (4) Ýþveren, yerine getirildiði tarihten itibaren altý iþ günü içinde, yetkili iþ mahkemesinde iþin durdurulmasý kararýna itiraz edebilir. Ýtiraz, iþin durdurulmasý kararýnýn uygulanmasýný etkilemez. Mahkeme itirazý öncelikle görüþür ve altý iþ günü içinde karara baðlar. Mahkeme kararý kesindir. (5) Ýþverenin iþin durdurulmasýný gerektiren hususlarýn giderildiðini Bakanlýða yazýlý olarak bildirmesi hâlinde, en geç yedi gün içinde iþyerinde inceleme yapýlarak iþverenin talebi sonuçlandýrýlýr. (6) Ýþveren, iþin durdurulmasý sebebiyle iþsiz kalan çalýþanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düþüklük olmamak üzere meslek veya durumlarýna göre baþka bir iþ vermekle yükümlüdür. 

Ýdari para cezalarý ve uygulanmasý;

 MADDE 26 – (1) Bu Kanunun; a) 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene her bir yükümlülük için ayrý ayrý ikibin Türk Lirasý, b) 6 ncý maddesinin birinci fýkrasý gereðince belirlenen nitelikte iþ güvenliði uzmaný veya iþyeri hekimi görevlendirmeyen iþverene görevlendirmediði her bir kiþi için beþbin Türk Lirasý, aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için ayný miktar, diðer saðlýk personeli görevlendirmeyen iþverene ikibinbeþyüz Türk Lirasý, aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için ayný miktar, ayný fýkranýn (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene her bir ihlal için ayrý ayrý binbeþyüz Türk Lirasý, (ç) bendine aykýrý hareket eden iþverene yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrý ayrý bin Türk Lirasý, c) 8 inci maddesinin birinci ve altýncý fýkralarýna aykýrý hareket eden iþverene her bir ihlal için ayrý ayrý binbeþyüz Türk Lirasý, Ã§) 10 uncu maddesinin birinci fýkrasýna göre risk deðerlendirmesi yapmayan veya yaptýrmayan iþverene üçbin Türk Lirasý, aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için dörtbinbeþyüz Türk Lirasý, dördüncü fýkrasýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene binbeþyüz Türk Lirasý, d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykýrý hareket eden iþverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirasý, aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için ayný miktar, e) 14 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene her bir yükümlülük için ayrý ayrý binbeþyüz Türk Lirasý, ikinci fýkrasýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene ikibin Türk Lirasý, dördüncü fýkrasýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen saðlýk hizmeti sunucularý veya yetkilendirilen saðlýk hizmeti sunucularýna ikibin Türk Lirasý, f) 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fýkralarýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene, saðlýk gözetimine tabi tutulmayan veya saðlýk raporu alýnmayan her çalýþan için bin Türk Lirasý, g) 16 ncý maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene, bilgilendirilmeyen her bir çalýþan için bin Türk Lirasý, 11661   Ã°) 17 nci maddesinin bir ila yedinci fýkralarýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene her bir çalýþan için bin Türk Lirasý, h) 18 inci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene, her bir aykýrýlýk için ayrý ayrý bin Türk Lirasý, Ã½) 20 nci maddesinin birinci ve dördüncü fýkralarýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene bin Türk Lirasý, üçüncü fýkrasýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene binbeþyüz Türk Lirasý, i) 22 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene her bir aykýrýlýk için ayrý ayrý ikibin Türk Lirasý, j) 23 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnda belirtilen bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetimlere beþbin Türk Lirasý, k) 24 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnda belirtilen iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araþtýrma yapýlmasýna, numune alýnmasýna veya eðitim kurumlarý ile ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapýlmasýna engel olan iþverene beþbin Türk Lirasý, 1) 25 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklere göre iþyerinin bir bölümünde veya tamamýnda verilen durdurma kararýna uymayarak durdurulan iþi yönetmelikte belirtilen þartlarý yerine getirmeden devam ettiren iþverene fiil baþka bir suç oluþtursa dahi onbin Türk Lirasý, altýncý fýkrasýnda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene ihlale uðrayan her bir Ã§alýþan için bin Türk Lirasý, aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için ayný miktar, m) 29 uncu maddesinde belirtilen; büyük kaza önleme politika belgesi hazýrlamayan iþverene ellibin Türk Lirasý, güvenlik raporunu hazýrlayýp Bakanlýðýn deðerlendirmesine sunmadan iþyerini faaliyete geçiren, iþletilmesine Bakanlýkça izin verilmeyen iþyerini açan veya durdurulan iþyerinde faaliyete devam eden iþverene seksenbin Türk Lirasý, n) 30 uncu maddesinde öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen iþverene, uyulmayan her hüküm için tespit edildiði tarihten itibaren aylýk olarak bin Türk Lirasý, idari para cezasý verilir. (2) Bu Kanunda belirtilen idari para cezalarý gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalýþma ve Ýþ Kurumu il müdürünce verilir. Verilen idari para cezalarý tebliðinden itibaren otuz gün içinde ödenir. Ýdari para cezalarý tüzel kiþiliði bulunmayan kamu kurum ve kuruluþlarý adýna da düzenlenebilir. 

Hüküm bulunmayan haller ve muafiyet;

 MADDE 27 – (1) Çalýþanlarýn tabi olduklarý kanun hükümleri saklý kalmak kaydýyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayýlý Kanunun bu Kanuna aykýrý olmayan hükümleri uygulanýr. (2) Bu Kanuna göre düzenlenen kaðýtlar damga vergisinden, iþlemler harçtan müstesnadýr. (3) Bakanlýk, bu Kanuna göre yapýlacak iþ ve iþlemlere ait her türlü belge veya bilgiyi, elektronik ve benzeri ortamlar Ã¼zerinden isteyebilir, arþivleyebilir, bu ortamlar üzerinden onay, yetki, bilgi ve belge verebilir. 11662   

BEÞÝNCÝ BÖLÜM 

Çeþitli ve Geçici Hükümler Baðýmlýlýk yapan maddeleri kullanma yasaðý;

MADDE 28 – (1) Ýþyerine, sarhoþ veya uyuþturucu madde almýþ olarak gelmek ve iþyerinde alkollü içki veya uyuþturucu madde kullanmak yasaktýr. (2) Ýþveren; iþyeri eklentilerinden sayýlan kýsýmlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve hangi þartlarla alkollü içki içilebileceðini belirleme yetkisine sahiptir. (3) Aþaðýdaki çalýþanlar için alkollü içki kullanma yasaðý uygulanmaz: a) Alkollü içki yapýlan iþyerlerinde çalýþan ve iþin gereði olarak üretileni denetlemekle görevlendirilenler. b) Kapalý kaplarda veya açýk olarak alkollü içki satýlan veya içilen iþyerlerinde iþin gereði alkollü içki içmek zorunda olanlar. c) Ýþinin niteliði gereði müþterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olanlar. 

Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi ;

MADDE 29 – (1) Ýþletmeye baþlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluþabilecek iþyerleri için, iþyerlerinin büyüklüðüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu iþveren tarafýndan hazýrlanýr. (2) Güvenlik raporu hazýrlama yükümlülüðü bulunan iþveren, hazýrladýklarý güvenlik raporlarýnýn içerik ve yeterlilikleri Bakanlýkça incelenmesini müteakip iþyerlerini iþletmeye açabilir. 

Ýþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili çeþitli yönetmelikler ;

MADDE 30 – (1) Aþaðýdaki konular ile bunlara iliþkin usul ve esaslar Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmeliklerle düzenlenir: a) Ýlgili bakanlýklarýn görüþü alýnarak, iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý, sürdürülmesi ve mevcut durumun iyileþtirilmesi amacýyla; iþyeri bina ve eklentileri, iþ ekipmaný, iþin her safhasýnda kullanýlan ve ortaya çýkan maddeler, Ã§alýþma ortam ve þartlarý, özel risk taþýyan iþ ekipmaný ve iþler ile iþyerleri, özel politika gerektiren gruplarýn çalýþtýrýlmasý, iþin özelliðine göre gece çalýþmalarý ve postalar hâlinde çalýþmalar, saðlýk kurallarý bakýmýndan daha az çalýþýlmasý gereken iþler, gebe ve emziren kadýnlarýn çalýþma þartlarý, emzirme odalarý ve çocuk bakým yurtlarýnýn kurulmasý veya dýþarýdan hizmet alýnmasý ve benzeri özel düzenleme gerektirebilecek konular ve bunlara baðlý bildirim ve izinler ile bu Kanunun uygulanmasýna yönelik diðer hususlar. b) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmetleri ile ilgili olarak; 1) Çalýþan sayýsý ve tehlike sýnýfý göz önünde bulundurularak hangi iþyerlerinde iþyeri saðlýk ve güvenlik biriminin kurulacaðý, bu birimlerin fiziki þartlarý ile birimlerde bulundurulacak donaným. 11663   2) Ýþyeri saðlýk ve güvenlik birimi ile ortak saðlýk ve güvenlik biriminde görev alacak iþyeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný ve diðer saðlýk personelinin nitelikleri, iþe alýnmalarý, görevlendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarý, görevlerini nasýl yürütecekleri, iþyerinde çalýþan sayýsý ve iþyerinin yer aldýðý tehlike sýnýfý göz önünde bulundurularak asgari çalýþma süreleri, iþyerlerindeki tehlikeli hususlarý nasýl bildirecekleri, sahip olduklarý belgelere göre hangi iþyerlerinde görev alabilecekleri. 3) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti sunacak kiþi, kurum ve kuruluþlarýn; görev, yetki ve yükümlülükleri, belgelendirilmeleri ve yetkilendirilmeleri ile sunulacak hizmetler kapsamýnda yer alan saðlýk gözetimi ve saðlýk raporlarý, kuruluþlarýn fiziki þartlarý ile kuruluþlarda bulundurulacak personel ve donaným. 4) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti sunan kiþi, kurum ve kuruluþlardan iþyeri tehlike sýnýfý ve çalýþan sayýsýna göre; hangi þartlarda hizmet alýnacaðý, görevlendirilecek veya istihdam edilecek kiþilerin sayýsý, iþyerinde verilecek hizmet süresi ve belirlenen görevleri hangi hallerde iþverenin kendisinin üstlenebileceði. 5) Ýþyeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný ve diðer saðlýk personelinin eðitimleri ve belgelendirilmeleri, unvanlarýna göre kimlerin hangi sýnýf belge alabilecekleri, iþyeri hekimi, iþ güvenliði uzmaný ve diðer saðlýk personeli eðitimi verecek kurumlarýn belgelendirilmeleri, yetkilendirilmeleri ile eðitim programlarýnýn ve bu programlarda görev alacak eðiticilerin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmeleri, eðitimlerin sonunda yapýlacak sýnavlar ve düzenlenecek belgeler. c) Risk deðerlendirmesi ile ilgili olarak; risk deðerlendirmesinin hangi iþyerlerinde ne þekilde yapýlacaðý, deðerlendirme yapacak kiþi ve kuruluþlarýn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli izinlerin verilmesi ve izinlerin iptal edilmesi. Ã§) Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnarak, iþverenlerin iþyerlerinde bu Kanun kapsamýnda yapmakla yükümlü olduklarý kiþisel maruziyete ve çalýþma ortamýna yönelik gerekli kontrol, inceleme ve araþtýrmalar ile fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili ölçüm ve laboratuvar analizlerinin usul ve esaslarý ile bu ölçüm ve analizleri yapacak kiþi ve kuruluþlarýn niteliklerinin belirlenmesi, gerekli yetkilerin verilmesi ve verilen yetkilerin iptali ile yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri. d) Yapýlan iþin niteliði, çalýþan sayýsý, iþyerinin büyüklüðü, kullanýlan, depolanan ve üretilen maddeler, iþ ekipmaný ve iþyerinin konumu gibi hususlar dikkate alýnarak acil durum planlarýnýn hazýrlanmasý, önleme, koruma, tahliye, ilk yardým ve benzeri konular ile bu konularda görevlendirilecek kiþiler. e) Çalýþanlara ve temsilcilerine verilecek eðitimler, bu eðitimlerin belgelendirilmesi, iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verecek kiþi ve kuruluþlarda aranacak nitelikler ile mesleki eðitim alma zorunluluðu bulunan iþler. f) Kurulun oluþumu, görev ve yetkileri, çalýþma usul ve esaslarý, birden çok kurul bulunmasý hâlinde bu kurullar arasýndaki koordinasyon ve iþ birliði. 11664   g) Ýçiþleri Bakanlýðý ile müþtereken, iþyerlerinde iþin durdurulmasý, hangi iþlerde risk deðerlendirmesi yapýlmamýþ olmasý durumunda iþin durdurulacaðý, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldýrýlmasý, yeniden Ã§alýþmaya izin verilme þartlarý, acil hallerde iþin durdurulmasýna karar verilinceye kadar geçecek sürede alýnacak tedbirlerin uygulanmasý. Ã°) Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile müþtereken, büyük endüstriyel kazalarýn önlenmesi ve etkilerinin azaltýlmasý için alýnacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluþabilecek iþyerlerinin belirlenmesi ve sýnýflandýrýlmasý, büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazýrlanmasý ve uygulanmasý, güvenlik raporunun olmamasý, incelenmek üzere Bakanlýða gönderilmemesi veya Bakanlýkça yetersiz bulunmasý durumunda iþin durdurulmasý ve iþin devamýna izin verilmesi. (2) Birinci fýkranýn (b) bendine göre iþyeri hekimi ve diðer saðlýk personeline dair çýkarýlan yönetmelikte yer alan iþyeri hekimi ve diðer saðlýk personelinin eðitim programlarý, çalýþma süreleri, görev ve yetkilerine iliþkin hususlarda Saðlýk Bakanlýðýnýn uygun görüþü alýnýr. 

Belgelendirme, ihtar ve iptaller;

 MADDE 31 – (1) Ýþ saðlýðý ve güvenliði hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kiþi, kurum, kuruluþlar ve eðitim kurumlarý ile ilgili olarak yetkilendirme ve belgelendirme bedelleri, bu kiþi ve kurumlara getirilen kurallarýn ihlali hâlinde hafif, orta ve aðýr ihtar olarak kayda alýnmasý ile yetki belgelerinin geçerliliðinin doðrudan veya ihtar puanlarý esas alýnarak askýya alýnmasý ve iptaline dair usul ve esaslar Bakanlýkça belirlenir. 

Deðiþtirilen hükümler ;

MADDE 32 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayýlý Ýþ Kanununun; a) 7 nci maddesinin birinci fýkrasýnýn son cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir. “Geçici iþ iliþkisi kurulan iþveren iþçiye talimat verme hakkýna sahiptir.” b) 25 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (II) numaralý bendinin (d) alt bendinde yer alan “veya 84 üncü maddeye aykýrý hareket etmesi” ibaresi “, iþyerine sarhoþ yahut uyuþturucu madde almýþ olarak gelmesi ya da iþyerinde bu maddeleri kullanmasý” þeklinde deðiþtirilmiþtir. c) 71 inci maddesinin üçüncü fýkrasýnda geçen “hafif iþler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, onaltý yaþýný doldurmuþ fakat onsekiz yaþýný bitirmemiþ genç iþçilerin hangi çeþit iþlerde çalýþtýrýlabilecekleri” ibaresi eklenmiþtir. 

MADDE 33 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna ait bölümünde yer alan “Baþ Ýþ Müfettiþi” unvanlý kadrolar “Ýþ Baþmüfettiþi” olarak deðiþtirilmiþtir. 

MADDE 34 – Ekli (I), (II) ve (III) sayýlý listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna ait bölümüne eklenmiþ, ekli (IV) sayýlý listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayýlý cetvelin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna ait bölümünden çýkarýlmýþtýr.(1) __________________ (1) Bu maddede yer alan kadrolar için 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayýlý resmi Gazeteye bakýnýz. 11665   

MADDE 35 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu ile ilgili olup yerine iþlenmiþtir.

 MADDE 36 – 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayýlý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunla ilgili olup yerine iþlenmiþtir. Yürürlükten kaldýrýlan hükümler

 MADDE 37 – 4857 sayýlý Kanunun aþaðýdaki hükümleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr: a) 2 nci maddesinin dördüncü fýkrasý. b) 63 üncü maddesinin dördüncü fýkrasý. c) 69 uncu maddesinin dördüncü, beþinci ve altýncý fýkralarý. Ã§) 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 105 ve geçici 2 nci maddeler. 4857 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fýkrasýnýn (f) bendinde yer alan “Ýþ saðlýðý ve güvenliði hükümleri saklý kalmak üzere” ifadesi ile 98 inci maddesinin birinci fýkrasýnda yer alan “85 inci madde kapsamýndaki iþyerlerinde ise Ã§alýþtýrýlan her iþçi için bin Yeni Türk Lirasý,” ifadesi metinden çýkartýlmýþtýr. 

Atýflar 

GEÇÝCÝ MADDE 1 – (1) Diðer mevzuatta iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili olarak 4857 sayýlý Kanuna yapýlan atýflar bu Kanuna yapýlmýþ sayýlýr. 

Mevcut yönetmelikler ;

GEÇÝCÝ MADDE 2 – (1) 4857 sayýlý Kanunun 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci ve 88 inci maddelerine göre yürürlüðe konulan yönetmeliklerin bu Kanuna aykýrý olmayan hükümleri, bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüðe girinceye kadar uygulanmaya devam olunur. 

Saðlýk raporlarý ;

GEÇÝCÝ MADDE 3 – (1) Çalýþanlar için, 4857 sayýlý Kanun ve diðer mevzuat gereði daha önce alýnmýþ bulunan periyodik saðlýk raporlarý süresi bitinceye kadar geçerlidir. 

Ýþ güvenliði uzmaný görevlendirme yükümlülüðü ;

GEÇÝCÝ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde (A) sýnýfý belgeye sahip iþ güvenliði uzmaný görevlendirme yükümlülüðü, bu iþyerlerinde Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren dört yýl süreyle (B) sýnýfý belgeye sahip iþ güvenliði uzmaný görevlendirilmesi; tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde ise (B) sýnýfý belgeye sahip iþ güvenliði uzmaný görevlendirme yükümlülüðü, bu iþyerlerinde Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç yýl süreyle (C) sýnýfý belgeye sahip iþ güvenliði uzmaný görevlendirilmesi kaydýyla yerine getirilmiþ sayýlýr. 11666  

 Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanlarý ;

GEÇÝCÝ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yayýmý tarihinden önce Bakanlýkça verilen iþyeri hekimliði, iþ güvenliði uzmanlýðý ve iþyeri hemþiresi sertifikasý veya belgesi ile Türk Tabipleri Birliði tarafýndan verilen iþyeri hekimliði sertifikasý sahiplerinden belgeleri geçersiz sayýlanlar, mevcut belge veya sertifikalarýný bu Kanunun yayýmýndan itibaren bir yýl içinde Bakanlýkça düzenlenecek belge ile deðiþtirmeleri þartýyla bu Kanunla verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Ayný tarihten önce eðitim kurumlarýnca verilen iþyeri hekimliði ve iþ güvenliði uzmanlýðý eðitimlerini tamamlayanlardan eðitimleri geçersiz sayýlanlar ilgili mevzuata göre sýnava girmeye hak kazanýrlar. Hak sahipliðinin tespitinde Bakanlýk kayýtlarý esas alýnýr. (2) Bu Kanunun yayýmý tarihinden önce haklarýnda kesinleþmiþ yargý kararý bulunmayan eðitim kurumu ve ortak saðlýk ve güvenlik birimlerine uygulanan ihtar puanlarý, kayýtlarda yer alan haliyle yeni yapýlacak düzenlemeye aktarýlýr. ÃÃ¾yeri hekimliði yapan kurum tabiplerine yapýlan ücret ödemeleri GEÇÝCÝ MADDE 6 – (1) Kamu kurum ve kuruluþlarý ile mahalli idarelerde gerçekleþtirilmiþ olan iþyeri hekimliði Ã¼creti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkýnda idari veya mali yargýlama ve takibat yapýlamaz, baþlatýlanlar iþlemden kaldýrýlýr, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez. 

GEÇÝCÝ MADDE 7 – (1) Bu Kanunun yayýmý tarihinde Baþ Ýþ Müfettiþi kadrolarýnda bulunanlar, hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn Ýþ Baþmüfettiþi kadrolarýna atanmýþ sayýlýr. 

GEÇÝCÝ MADDE 8 – (1) Bu Kanunun yayýmlandýðý tarihte Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Merkez Müdürlüðünde Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Enstitü Müdürü ile Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Enstitü Müdür Yardýmcýsý unvanlý kadrolarda bulunanlarýn görevleri, bu Kanunun yayýmlandýðý tarihte sona erer ve bunlar en geç bir ay içinde derece ve kademelerine uygun diðer kadrolara atanýr. Bunlar, yeni bir kadroya atanýncaya kadar, eski kadrolarýna ait aylýk, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diðer mali haklarýný almaya devam eder. Söz konusu personelin atandýklarý tarih itibarýyla eski kadrolarýna iliþkin olarak en son ayda aldýklarý aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarý, ek ödeme ve benzeri adlarla yapýlan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatý uyarýnca fiili çalýþmaya baðlý fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarýnýn (bu tutar sabit bir deðer olarak esas alýnýr); yeni atandýklarý kadrolara iliþkin olarak yapýlan aylýk, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarý, ek ödeme ve benzeri adlarla yapýlan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatý uyarýnca fiili Ã§alýþmaya baðlý fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarýndan fazla olmasý hâlinde aradaki fark tutarý, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksýzýn fark kapanýncaya kadar ayrýca tazminat olarak ödenir. Atandýklarý kadro unvanlarýnda isteðe baðlý olarak herhangi bir deðiþiklik olanlarla kendi istekleriyle baþka kurumlara atananlara fark tazminatý Ã¶denmesine son verilir. (2) Bu Kanuna ekli listelerde ihdas edilen kadrolardan boþ bulunan 20 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzmaný, 100 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Uzman Yardýmcýsý, 40 Memur, 40 Veri Hazýrlama ve Kontrol Ýþletmeni ve 10 Mühendis kadrosuna, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayýlý 2012 yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanundaki sýnýrlamalara tabi olmadan 2012 yýlý içinde atama yapýlabilir. 11667   Yürürlük MADDE 38 – (1) Bu Kanunun; a) 6, 7 ve 8 inci maddeleri; 1) Kamu kurumlarý ile 50’den az çalýþaný olan ve az tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerleri için yayýmý tarihinden itibaren iki yýl sonra, 2) 50’den az çalýþaný olan tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerleri için yayýmý tarihinden itibaren bir yýl sonra, 3) Diðer iþyerleri için yayýmý tarihinden itibaren altý ay sonra, b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri yayýmý tarihinde, c) Diðer maddeleri yayýmý tarihinden itibaren altý ay sonra, yürürlüðe girer.

 Yürütme ;

MADDE 39 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 11668   


 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...