Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

İdari para cezaları ve uygulanması - 18-10-2013

Ýdari para cezalarý ve uygulanmasý

 

Madde Baþlýðý

Madde

Cezanýn Konusu

Cezanýn Miktarý

MADDE 4 - ÃÃ¾verenin genel yükümlülükleri

4/1-a

Ýþverenin tedbir alma yükümlülüðünü yerine getirmemesi (Her türlü tedbir: Organizasyon, araç-gereç, eðitim, bilgi, mesleki riskleri önleme, iyileþtirme)

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrý ayrý

4/1-b

Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzluklarýn giderilmemesi

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrý ayrý

MADDE 6 - ÃÃ¾ saðlýðý ve güvenliði hizmetleri

6/1-a

Ýþ güvenliði uzmaný veya iþyeri hekimi görevlendirilmemesi

5.000 TL

Her bir kiþi için ve aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için ayný miktar

Diðer saðlýk personeli çalýþtýrýlmamasý

2.500 TL

Her bir kiþi için ve aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için ayný miktar

6/1-b

ÝSG hizmetleri için araç-gereç-mekan ve zaman saðlanmamasý

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrý ayrý

6/1-c

ÝSG hizmetlerini yürütenler arasýnda koordinasyonun saðlanmamasý

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrý ayrý

6/1-ç

Ýþverene yazýlý olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi

1.000 TL

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kiþilerin, hizmet alýnan kuruluþlarýn, baþka iþyerlerinden gelen çalýþanlarýn ve bunlarýn iþverenlerinin ÝSG riskleri konusunda bilgilendirilmemesi

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrý ayrý

MADDE 8 - ÃÃ¾yeri hekimleri ve iþ güvenliði uzmanlarý

8/1

Ýþgüvenliði uzmaný ve iþyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin kýsýtlanmasý

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrý ayrý

8/6

Ýþyeri saðlýk ve güvenlik biriminin kurulmasý

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrý ayrý

MADDE 10 - Risk deðerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araþtýrma

10/1

Risk deðerlendirmesi yapýlmamasý veya yaptýrýlmamasý

3.000 TL

 

4.500 TL

Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araþtýrmalarýn yapýlmamasý

1.500 TL

 

 

MADDE 11 - Acil durum planlarý, yangýnla mücadele ve ilk yardým

11

Acil durumlarýn belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir alýnmamasý, acil durum planlarýnýn hazýrlanmamasý, destek elemaný görevlendirilmemesi, araç-gereç saðlanmamasý, eðitim ve tatbikatlarýn yapýlmamasý, acil durumlarda iþyeri dýþýndaki kuruluþla irtibatý saðlayacak düzenlemenin yapýlmamasý

1.000 TL

Her yükümlülük için ayrý ayrý

1.000 TL

Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için

MADDE 12 - Tahliye

12

Ciddi, yakýn ve önlenemeyen tehlike durumunda; çalýþanlarýn iþi býrakarak güvenli yere gidebilmesinin, özel olarak görevlendirilenler dýþýndaki çalýþanlarýn iþe devam etmelerini istemek

1.000 TL

Her yükümlülük için ayrý ayrý

1.000 TL

Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için

MADDE 14 - ÃÃ¾ kazasý ve meslek hastalýklarýnýn kayýt ve bildirimi

14/1

Ýþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn kaydýnýn tutulmamasý, bunlar hakkýnda incelemeler yapýlarak ilgili raporlarýn düzenlenmemesi, ramak kala olaylarýn incelenerek raporlarýn düzenlenmemesi

1.500 TL

Her yükümlülük için ayrý ayrý

14/2

Ýþverenin, iþ kazalarýný ve meslek hastalýklarýný 3 iþ günü içinde SGK’ya bildirmemesi

2.000 TL

 

14/4

Saðlýk hizmeti sunucularýnýn, iþ kazalarýný ve meslek hastalýklarýný en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi

2.000 TL

 

MADDE 15 - Saðlýk gözetimi

15/1

Saðlýk gözetiminin yapýlmamasý

1.000 TL

Her çalýþan için ayrý ayrý

15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sýnýfta yer alan iþyerlerinde çalýþacaklar için saðlýk raporu alýnmadan iþe baþlatma

1.000 TL

Her çalýþan için ayrý ayrý

MADDE 16 -Çalýþanlarýn bilgilendirimesi

16

Çalýþanlarýn ve temsilcilerin bilgilendirilmemesi (riskler, tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardým, yangýn, tahliye)

1.000 TL

Her çalýþan için ayrý ayrý

MADDE 17 -Çalýþanlarýn eðitimi

17/1-7

Çalýþanlara eðitim verilmemesi

1.000 TL

Her çalýþan için ayrý ayrý

 

MADDE 18 -Çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmasý

18

Çalýþanlarýn görüþlerinin alýnmamasý ve katýlýmlarýnýn saðlanmamasý (ÝSG konularýna teklif getirme, seçilecek iþ ekipmaný, yeni teknoloji, hekim, uzman, hemþire seçimi, il yardým, yangýn, tahliye için görevlendirilecek kiþilerin belirlenmesi)

1.000 TL

Her aykýrýlýk için ayrý ayrý

MADDE 20 - Ã‡alýþan temsilcisi

20/1

Çalýþan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya seçilmemesi

1.000 TL

 

20/3

Çalýþan temsilcilerinin iþverene öneride bulunma ve tedbir alýnmasýný isteme hakkýnýn verilmemesi

1.500 TL

 

20/4

Çalýþan temsilcilerinin ve destek elemanlarýnýn haklarýnýn kýsýtlanmasý, imkan saðlanmamasý

1.000 TL

 

MADDE 22 - ÃÃ¾ saðlýðý ve güvenliði kurulu

22

50 ve daha fazla çalýþaný olan iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði kurulunun oluþturulmamasý, alt iþverenin bulunduðu hallerde uygun kurulun oluþturulmamasý, kurullar arasý koordinasyonun saðlanmamasý

2.000 TL

Her aykýrýlýk için ayrý ayrý

MADDE 23 - ÃÃ¾ saðlýðý ve güvenliðinin koordinasyonu

23/2

Birden fazla iþyerinin bulunduðu iþ merkezleri, iþ hanlarý, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde ÝSG konusundaki uyarýlara uymayan iþverenlerin, yönetim tarafýndan Ã‡alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýna bildirilmesi

5.000 TL

 

MADDE 24 - Teftiþ, inceleme, araþtýrma, müfettiþin yetki, yükümlülük ve sorumluluðu

24/2

Ölçüm, inceleme ve araþtýrma yapýlmasýna, numune alýnmasýna veya eðitim kurumlarý ile ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapýlmasýna engel olunmasý

5.000 TL

 

MADDE 25 - ÃÃ¾in durdurulmasý

25

Ýþyerinin bir bölümünde veya tamamýnda verilen durdurma kararýna uymayarak durdurulan iþe devam ettirilmesi

10.000 TL

 

25/6

Ýþin durdurulmasý sebebiyle iþsiz kalan çalýþanlara ücretlerinin ödenmemesi, az ödenmesi veya uygun baþka iþ verilmemesi

1.000 TL

Ýhlale uðrayan her çalýþan için ayrý ayrý

1.000 TL

Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için

 

MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

29

Büyük kaza önleme politika belgesinin hazýrlanmamasý

50.000 TL

 

Belgeyi Bakanlýða sunmadan iþyerinin faaliyete geçirilmesi

80.000 TL

 

Ýþletilmesine izin verilmeyen iþyerinin faaliyete geçirilmesi

80.000 TL

 

Durdurulan iþyerinde faaliyete devam edilmesi

80.000 TL

 

MADDE 30 - ÃÃ¾ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili çeþitli yönetmelikler

30

30’ncu maddede öngörülen yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi

1.000 TL

Her hüküm için ayrý ayrý

1.000 TL

Aykýrýlýðýn devam ettiði her ay için

 

 

 

 

 

 

Ýþ yerlerine 2012 yýlýnda Ýþ saðlýðý ve Güvenliði ile kayýtdýþýlýk kapsamýnda ceza yaðdý.

Ýþ yerlerine 2012 yýlýnda iþ saðlýðý ve güvenliði ile kayýtdýþýlýk kapsamýnda ceza yaðdý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkaný Mehmet Tezel, 2012 yýlýnda iþin yürütümü yönünden ve iþ saðlýðý güvenliði yönünden toplam 38 bin teftiþin yapýldýðýný belirterek, 2 milyonu aþkýn iþçiye ulaþýldýðýný söyledi. Tezel, yapýlan teftiþler sonucunda mevzuata aykýrýlýklarý bulunan iþ yerlerine yönelik olarak toplam 59 milyon TL para cezasý uygulandýðýný ve 568 iþ yerinin de kapatýldýðý bilgisini verdi. 2013 yýlý içinde bugüne kadar toplam 6 bin 975 teftiþ yapýldýðýný aktaran Tezel, 20 durdurma ve kapatma idari cezasýnýn uygulandýðýný açýkladý.

Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkaný Mehmet Tezel, kurumun çalýþmalarý ile kurumun deðiþim ve dönüþümü ile ilgili olarak Cihan Haber Ajansý’na önemli açýklamalarda bulundu. Kurulun amacýnýn çalýþma hayatýný, iþçi-iþveren iliþkilerini, iþ saðlýðý ve güvenliðini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânýný saðlamak, bu imkâný yaygýnlaþtýrmak ve geliþtirmek, yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin çalýþma hayatýndan doðan hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek olduðunu belirtti. Çalýþma hayatýnýn dinamik yapýsýnýn meydana gelen hýzlý deðiþim ve yenilikler, iþçi ve iþverenler için olduðu gibi iþ teftiþi için de önemli sorunlarý beraberinde getirdiðini aktaran Tezel, “Bu sorunlar, hýzla geliþen teknolojiye ayak uydurmak, deðiþen veya yeni oluþan riskler, kayýtdýþý istihdam, olumsuz çalýþma þartlarý, hizmet alanlarýn algýlamalarýnýn ve beklentilerinin farklýlaþmasý, toplumsal ve ekonomik þartlarýn deðiþmesi þeklinde sýralanabilir.” diye konuþtu.

 


 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...