Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Bizden Haberler

İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. - 18-10-2013

 

Ýþ yerlerine 2012 yýlýnda Ýþ saðlýðý ve Güvenliði ile kayýtdýþýlýk kapsamýnda ceza yaðdý.

Ýþ yerlerine 2012 yýlýnda iþ saðlýðý ve güvenliði ile kayýtdýþýlýk kapsamýnda ceza yaðdý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkaný Mehmet Tezel, 2012 yýlýnda iþin yürütümü yönünden ve iþ saðlýðý güvenliði yönünden toplam 38 bin teftiþin yapýldýðýný belirterek, 2 milyonu aþkýn iþçiye ulaþýldýðýný söyledi. Tezel, yapýlan teftiþler sonucunda mevzuata aykýrýlýklarý bulunan iþ yerlerine yönelik olarak toplam 59 milyon TL para cezasý uygulandýðýný ve 568 iþ yerinin de kapatýldýðý bilgisini verdi. 2013 yýlý içinde bugüne kadar toplam 6 bin 975 teftiþ yapýldýðýný aktaran Tezel, 20 durdurma ve kapatma idari cezasýnýn uygulandýðýný açýkladý.

Ýþ Teftiþ Kurulu Baþkaný Mehmet Tezel, kurumun çalýþmalarý ile kurumun deðiþim ve dönüþümü ile ilgili olarak Cihan Haber Ajansý’na önemli açýklamalarda bulundu. Kurulun amacýnýn çalýþma hayatýný, iþçi-iþveren iliþkilerini, iþ saðlýðý ve güvenliðini düzenlemek, denetlemek ve sosyal güvenlik imkânýný saðlamak, bu imkâný yaygýnlaþtýrmak ve geliþtirmek, yurt dýþýnda çalýþan iþçilerin çalýþma hayatýndan doðan hak ve menfaatlerini korumak ve geliþtirmek olduðunu belirtti. Çalýþma hayatýnýn dinamik yapýsýnýn meydana gelen hýzlý deðiþim ve yenilikler, iþçi ve iþverenler için olduðu gibi iþ teftiþi için de önemli sorunlarý beraberinde getirdiðini aktaran Tezel, “Bu sorunlar, hýzla geliþen teknolojiye ayak uydurmak, deðiþen veya yeni oluþan riskler, kayýtdýþý istihdam, olumsuz çalýþma þartlarý, hizmet alanlarýn algýlamalarýnýn ve beklentilerinin farklýlaþmasý, toplumsal ve ekonomik þartlarýn deðiþmesi þeklinde sýralanabilir.” diye konuþtu.


 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...