Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6

Hizmetimiz / Osgb Nedir

Ortak Saðlýk Güvenlik Birimleri Nedir?

Ortak saðlýk ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluþlarý, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren þirketler tarafýndan, iþyerlerine iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donaným ve personele sahip olan ve Bakanlýkça yetkilendirilen birimidir.

29 Aralýk 2012 tarihli ve 28512 sayýlý bu yönetmelik,

a) Ýþyeri saðlýk ve güvenlik biriminin oluþturulmasý veya iþyeri dýþýnda kurulu ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinden hizmet alýnmasý ile iþyeri hekimi ve gereðinde diðer personelin görevlendirilmesi bakýmýndan devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerini,

b) Ýþ güvenliði uzmaný mühendis veya teknik elemanýn görevlendirilmesi bakýmýndan, sanayiden sayýlan iþlerin yapýldýðý ve devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýrýlan iþyerlerini kapsar.

Ýþverenler, devamlý olarak en az 50 iþçi çalýþtýrdýklarý iþyerlerinde bu hizmeti vermek için, iþyeri saðlýk ve güvenlik birimi oluþturmakla ve bir veya birden fazla iþyeri hekimi ile gereðinde diðer personeli ve sanayiden sayýlan iþlerde bir veya birden fazla iþ güvenliði uzmanýný görevlendirmekle yükümlüdürler.

Ýþverenler, bu yükümlülüklerini, iþ saðlýðý ve güvenliði hizmetlerinin tamamýný veya bir kýsmýný iþyeri dýþýnda kurulu ortak saðlýk ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.

Ýþverenler, saðlýk ve güvenlik hizmetlerini farklý Ortak Saðlýk ve Güvenlik Birimleri'nden alamazlar.

Ortak Saðlýk Güvenlik Birimlerinden hizmet alýnmasý, iþverenin yasal sorumluluklarýný ortadan kaldýrmamaktadýr.

Ortak Saðlýk Güvenlik Birimleri,

a) Ýþçilerin saðlýk gözetimi,
b) Çalýþma ortamýnýn gözetimi,
c) Eðitim, danýþmanlýk ve bilgilendirme,
ç) Ýlkyardým ve acil müdahale,
d) Kayýt ve istatistik vb. görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

ÝÞ YERÝ HEKÝMÝ

Ýþ Kanunu 81. Madde, iþ kanunu ve bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasý hakkýnda kanunun 4. Maddesi, iþ yeri saðlýk güvenlik birimleri ile iþyeri ortak saðlýk ve güvenlik birimleri hakkýnda yönetmeliðin 5. Maddesine istinaden iþyerlerinde çalýþtýrýlacak iþyeri hekimliði hizmeti ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI tarafýndan ORTAK SAÐLIK VE GÜVENLÝK BÝRÝMÝ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir.

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ UZMANI HÝZMETÝ

Ýþletmeler, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanununun 6. Maddesi ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Hizmetleri Yönetmeliðinin 5. Maddesine istinaden; iþyerlerinde iþ güvenliði uzmaný olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemaný görevlendirmekle yükümlüdürler. BAYINDIR ORTAK SAÐLIK VE GÜVENLÝK BÝRÝMÝ tarafýndan iþletmelerin ihtiyaçlarý doðrultusunda A, B ve C grubu Ýþ Güvenliði Uzmaný istihdamý gerçekleþtirilmektedir.

 
Bayýndýr OSGB olarak verdiðimiz Hizmetlerden Bazýlarý
 • Tehlike Sýnýfý ve Çalýþan Sayýsýna Göre Ýþ Güvenliði Uzmanlarý (A, B, C) istihdamý
 • Tehlike Sýnýfý ve Çalýþan Sayýsýna Göre, Ýþyeri Hekimi ve Saðlýk Personeli Hizmet Verilmesi
 • Risk Analizlerinin Yapýlmasý
 • Çalýþanlara Oryantasyon, Çevre, ÝSG Bilinçlendirme ve Temel Saðlýk Eðitimlerinin Verilmesi
 • Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kurulunun Oluþturulmasý
 • Özlük Dosyalarýnýn Kontrol Edilmesi ve Eksik Evraklarýn Hazýrlanmasý
 • Çalýþanlara Yaptýklarý Ýþe Uygun Saðlýk Raporlarýnýn Verilmesi
 • Çalýþanlarýn Yaptýklarý Ýþle Ýlgili KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kullanýmýnýn Denetlenmesi
 • Meslek Hastalýðý, Ýþ Kazasý, Ramak Kala Kayýtlarýnýn Tutulmasý ve Bildirimlerin Yapýlmasý
 • Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarýnýn Oluþturulmasý
 • Basýnçlý Kaplar ve Kaldýrma araçlarýnýn teknik periyodik kontrolünün yapýlmasý
 • Elektrik Topraklama tesisatýn uygunluk Raporlarýnýn hazýrlanmasý
 • Paratoner iletkenlik testi nin yapýlmasý
 • Acil Durum Müdahale Planlarý Yapýlmasý, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluþturulmasý 
 • Acil Durum Müdahale Ekipleri Eðitimlerinin Verilmesi
 • Yapýlan Ýþe Uygun Çevre, Trafik ve Ýþ Güvenliði Uyarý Levhalarýnýn Tespit Edilmesi
 • Ýþyeri Çevre Emniyetinin Saðlanmasý Ýçin Öneriler Yapýlmasý
 • Ýþyerinde Termal Konfor ve Hijyen Koþullarýnýn Saðlanmasý,
 • Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýle Ýlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Ýçin Öneriler Yapýlmasý
 • Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýle Ýlgili Dokümantasyonun Tutulmasý, Raporlarýn Hazýrlanmasý
 • Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýle Ýlgili Kayýtlarýn Arþivde Saklanmasý
 • Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ýle Ýlgili Yeni Çýkacak Mevzuata Göre Danýþmanlýk hizmeti verilmesi
 
 
Hizmet Kategorileri
OSGB Nedir?

Bizden Haberler
18-10-2013
faydalı linkler devamı...


18-10-2013
İş sağlığı ve Güvenliği ile kayıtdışılık kapsamında ceza yağdı. devamı...


06-09-2013
OSGB-DER Kuruldu devamı...


05-09-2013
Bodrum Bayındır Osgb devamı...


18-10-2013
İdari para cezaları ve uygulanması devamı...


12-11-2013
4857 SAYILI İŞ KANUNU devamı...


12-11-2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU devamı...


09-12-2013
İŞVERENLERE İŞ GÜVENLİĞİ MEKTUBU devamı...